Regulamin

Regulamin hotelowy

Drodzy Goście,

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

 1. Hotel Amazonka Conference & Spa świadczy odpłatnie usługi hotelowe.
 2. Pokoje hotelowe wynajmowane są na okres doby hotelowej, która rozpoczyna się o godz. 14:00 w dniu wynajęcia i kończy się o godz. 11:00 dnia następnego.
 3. Gość przebywający w hotelu zobowiązany jest do zameldowania się w recepcji zgodnie z przepisami „Ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych” wraz z późniejszymi poprawkami.
 4. W chwili meldunku Gość określa czas swojego pobytu informując o tym recepcjonistę.
 5. Gość przebywając w hotelu z psem, kotem lub innym zwierzęciem zobowiązany jest poinformować o tym fakcie recepcjonistę w chwili meldunku i uiścić odpowiednią opłatę w kwocie 45zł.
 6. Za każdą pełną dobę pobierana jest opłata klimatyczna w wysokości 6 zł za dobę/os. Należność należy uiścić w recepcji hotelu.
 7. Życzenie przedłużenia pobytu Gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godz. 8:00 w dniu, w którym upływa termin najmu pokoju.
 8. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości lub udzieli pomocy w poszukiwaniu miejsca noclegowego w innym hotelu.
 9. Gość hotelowy nie może podnajmować lub przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął czas za który uiścił opłatę.
 10. Osoby odwiedzające nie zameldowane w hotelu, mogą przebywać w pokoju hotelowym w godz. 6:00-22:00.
 11. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który mieszkając wcześniej rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę mieniu hotelowemu lub Gości bądź szkodę Gościom, pracownikom hotelu lub osobom trzecim przebywającym w hotelu.
 12. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość proszony jest o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi obsłudze hotelu niezwłoczną reakcję.
 13. Hotel ma obowiązek zapewnić swoim Gościom:
 • bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania informacji o Gościu,
 • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich świadczonych usług,
 • sprawność urządzeń technicznych.
 1. Wszystkie opłaty za usługi hotelowe pobiera recepcja, która zobowiązana jest do wystawienia dowodu sprzedaży za pobrane należności.
 2. Na życzenie Gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
 • udzielanie informacji,
 • budzenie o wyznaczonej godzinie (telefonicznie)
 • przechowywanie bagażu w czasie pobytu Gościa oraz do godz. 20:00 w ostatnim dniu pobytu (Hotel może odmówić przechowywania bagażu w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz przedmiotów nie mających cech bagażu osobistego).
 1. Hotel ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie lub utratę rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.
 2. Gość powinien powiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa lub mienia pozostawionego poza budynkiem hotelowym bez nadzoru.
 4. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową bądź artystyczną, jest ograniczona.
 5. W hotelu obowiązuje cisza nocna w godz. 22:00-6:00.
 6. Zachowanie gości korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokoju pobytu innych osób. Hotel może odmówić świadczenia dalszych usług osobie, która narusza tę zasadę.
 7. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i pozostawić klucz w recepcji.
 8. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, z których korzystał podczas pobytu w hotelu, a które powstały z jego winy, bądź winy osób trzecich, przez niego zaproszonych.
 9. Ze względu na zagrożenie pożarowe dyrekcja hotelu prosi swoich Gości o przestrzeganie instrukcji przeciwpożarowej oraz powstrzymanie się od używania w pokoju urządzeń elektrycznych i innych mogących spowodować zagrożenie powstania pożaru.
 10. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na jego koszt i na adres przez niego wskazany.
 11. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji wysyłki, hotel zobowiązuje się do przechowywania tych przedmiotów przez okres maksymalnie 3 miesięcy.
 12. Po upływie 3 miesięcy wyżej wymienione mienie zostanie komisyjnie zniszczone.

 

Dyrekcja hotelu