Parking

Parking Ciechocinek

bezpłatny / monitowany

Ciechocinek nie ma wielu dobrze wyposażonych monitowanych bezpłatnych parkingów. To właśnie wychodząc na przeciw oczekiwaniom turystów oraz mieszkańców udostępniliśmy bezpłatny monitorowany parking zaledwie kilkaset metrów od ciechocińskich tężni solankowych i w bezpośrednim sąsiedztwie jednej z największych atrakcji Ciechocinka – Zabytkowej Warzelni Soli

Regulamin parkingu

§ 1

1. Teren parkingu stanowi integralną część hotelu Amazonka Conference & Spa (dalej również jako: Hotel).
2. Parkingiem zarządza spółka P.U.H Chemirol Sp. z o.o. (dalej również jako: Spółka).

§ 2

Każdy użytkownik parkingu poprzez wjazd na teren parkingu dla klientów hotelu akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu (dalej również jako: Regulamin) i zobowiązuje się do ścisłego ich przestrzegania.

§ 3

1. Parking jest parkingiem niestrzeżonym bezpłatnym (dalej również jako: parking).
2. Parking jest przeznaczony tylko i wyłącznie dla klientów Hotelu.
3. Wjazd na parking przez bramę wjazdową możliwy jest po użyciu domofonu.
4. Parking jest czynny całą dobę.
5. W widocznym miejscu przy wjeździe na teren parkingu znajduje się tablica informacyjna, określająca warunki korzystania z parkingu.
6. Pozostawienie pojazdu na parkingu nie ma znamion zawarcia umowy przechowania, w znaczeniu nadanym jej przez art. jej przez art. 835 i nast. Kodeksu cywilnego. Użytkownik parkingu zostawiając pojazd na parkingu jedynie bierze do używania wybrane przez siebie miejsce postojowe.
7. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie znajdujących się na terenie parkingu pojazdów, jak również nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie parkingu, zarówno znajdujące się w pojazdach, jak też poza nimi.
8. Teren parkingu poddany jest dozorowi Spółki z uwagi na ograniczoną możliwość korzystania z parkingu i bezpośredni dostęp z terenu parkingu do innych części Hotelu.
9. Dozór terenu parkingu sprawowany jest poprzez:
a. wydzielenie na stałe tej części Hotelu i ograniczenie jej ogrodzeniem,
b. monitoring wspomagający dozór.

§ 4

1. Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu na teren parkingu pojazdów przewożących materiały niebezpieczne w szczególności: łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz podobnego rodzaju materiały, jeżeli materiały te nie zostały zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niezależnie od zastosowanego zabezpieczenia, każdy użytkownik parkingu będący posiadaczem pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne odpowiada w związku z wjazdem tego pojazdu na teren parkingu.
2. Na terenie parkingu, dróg dojazdowych i wewnętrznych, obowiązują przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137 z późn. zm.) oraz maksymalna prędkość poruszania się pojazdów 10 km/h.
3. Użytkownik parkingu zobowiązany jest do przestrzegania znaków drogowych pionowych i poziomych oraz stosowania się do nakazów obsługi parkingu, innych osób zatrudnionych w Spółce oraz ochrony Kompleksu.
4. Parking jest monitorowany w sposób ciągły w celu sprawdzenia przestrzegania postanowień Regulaminu przez użytkowników parkingu, w szczególności na potrzeby weryfikacji sposobu korzystania z parkingu, jak również w celu sprawowania dozoru, o którym mowa w § 3 ust. 8 Regulaminu. Nagrania z kamer mogą być podstawą do wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do użytkowników parkingu, którzy nie stosują się do postanowień Regulaminu.

§ 5

1. W czasie parkowania użytkownik parkingu jest obowiązany zwrócić szczególną uwagę na pojazdy sąsiednie i ustawić pojazd w wyznaczonych do tego miejscach, nie zasłaniając linii wyznaczających miejsca dla parkowania.
2. Zabrania się wjazdu na teren parkingu pojazdów, których rozmiary uniemożliwiają zastosowanie się do zasad określonych w ust. 1.

§ 6

1. Na terenie parkingu, drogach wewnętrznych oraz wjazdowych na parking i wyjazdowych z parkingu zabronione jest:
a. naprawianie, mycie, odkurzanie samochodu, jak również wymiana lub uzupełnianie płynów eksploatacyjnych, w szczególności takich jak płyny chłodzące, paliwa lub oleje,
b. parkowanie na drodze dojazdowej lub w sposób utrudniający korzystanie z parkingu innym użytkownikom,
c. poruszanie się pojazdem po terenie parkingu w celu innym niż dojazd do miejsca postoju lub wyjazd z parkingu,
d. prowadzenie handlu oraz innych czynności usługowych lub komercyjnych bez zgody Spółki.
2. Użytkownicy parkingu zobowiązani są do:
a. zachowania na terenie parkingu czystości,
b. przestrzeganie przepisów ppoż. i sanitarnych,
c. podporządkowania się poleceniom pracowników Spółki lub ochrony Kompleksu odpowiadających za bezpieczeństwo i porządek.

§ 7

1. W przypadku niezgodnego z Regulaminem zaparkowania pojazdu, w szczególności jeżeli ma to bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo osób lub mienia, użytkownik parkingu wyraża zgodę na odholowanie pojazdu w wybrane przez Spółkę miejsce. Odholowanie pojazdu nastąpi na koszt i ryzyko użytkownika parkingu.
2. W przypadku pozostawienia pojazdu na parkingu przez użytkownika parkingu, który nie jest klientem Hotelu, Spółka uprawniona jest do naliczenia opłaty za parking w wysokości 100,- zł.
3. Odholowanie pojazdu lub nałożenie opłaty w wysokości 100,- zł (słownie: sto złotych) następuje z uwagi na zachowanie użytkownika parkingu niezgodne z Regulaminem, stanowiące jedocześnie nienależyte wykonanie przez niego umowy użyczenia miejsca postojowego.

§ 8

Użytkownik parkingu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Spółce lub osobom trzecim na terenie parkingu lub wokół parkingu na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

§ 9

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania parkingu należy zgłaszać do Spółki telefonicznie pod numerem 54 230 01 00 lub na adres e-mail: biuro@hotelamazonka.pl.

§ 10

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 lutego 2020 r.